Verdiskapende

inkluderende

og lærende.

Verdiskapende

inkluderende

og lærende.

Verdiskapende,
inkluderende
og lærende.

Arbeid og kompetanse

Agenda er en innovativ  arbeids- og inkluderingsbedrift, etablert i 1994 med historie tilbake til 1972. Vi er ca. 80 ansatte og over 100 mennesker deltar årlig i våre programmer og kurs.

Vårt formål å være best på arbeidsinkludering i vår region. Som arbeids- og inkluderingsbedrift er vår viktigste oppgave å bidra til at alle, som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet, kommer tilbake i jobb. Arbeid gir individuell frihet, økonomisk trygghet og muligheten til å realisere sitt potensial.

Som arbeids- og inkluderingsbedrift har vi en omfattende kurs- og opplæringsvirksomhet som også er tett knyttet opp mot våre mange produksjonsområder. Vi innehar bred markedskompetanse og har et godt samarbeid med det private og offentlige næringslivet i regionen.

Produksjon og salg av ulike produkter og tjenester er sentrale virkemidler i vårt inkluderingsarbeid.

Agenda samarbeider med NAV der den enkeltes forutsetninger og muligheter mot arbeidslivet står sentralt. Vi er medlem i bransjeforeningen Arbeid og inkludering i NHO Service og i Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL). Det gir oss tilgang til et stort nasjonalt nettverk samt mange kompetansehevende tilbud. Vi formidler arbeids- kraft både til privat og offentlig sektor.

I 2023 ble vi partner i Kopanosystemet. Kopano  utvikler og drifter digitale løsninger som er spesielt tilpasset bransjen vi jobber i, og jobber tett med partnerbedriftene for å utvikle et skreddersydd fagsystem som gir best mulig utbytte og kvalitet for våre jobbsøkere og kunder. I tillegg skal de bidra med anbudskompetanse for etablering av felles kvalitetssystemer som gir konkurransefortrinn og sikrer høy kvalitet i våre anbudsbaserte tjenester.

Når vi velger å knytte oss til Kopano handler det om at vi har en tro på at vi sammen blir bedre. Som lokalt forankret bedrift i Nord-Norge syns vi det er viktig å bygge kompetanse og ikke minst bygge nettverk sammen med andre lignende bedrifter på tvers av landet. Sammen leverer vi høyere kvalitet og mer slagkraft i våre tjenester.

AFT
Arbeidsforberedende trening

Arbeidsforberedende trening er et tiltak for deg som har behov for å prøve ut arbeidsevnen din i et individuelt tilpasset og til- rettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase før du går over i arbeids- trening hos en bedrift i ordinært arbeidsliv.

Hva har vi?
• Lokaler tilpasset våre tilbud
• Kursrom med tilgang til data, både for fellesundervisning og egenarbeid
• Tilrettelagte arbeidsarena internt
• Godt samarbeid med næringslivet
• Veiledere med ulik kompetanse og lang erfaring

Hva kan vi tilby?
Karriereveiledning
• Kartlegging og veiledning
• Yrkeskartlegging
• Karriereveiledning
• Avklaring av arbeidsevne
• Veiledning med fokus på motivasjon og mestring
• Forberedelse til utdanning
• Fagopplæring
• Kvalifisering mot jobb
• Tett oppfølging
• Helhetlig fokus
• Individuelt tilpasset plan for den enkelte
• Arbeidspraksis internt og eksternt
• Jobbsmak
• Jobbmatch mot ordinært arbeidsliv

Du kan lese mer om arbeidsforberedende trening her

VTA
Varig Tilrettelagt Arbeid

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er rettet mot personer som mottar eller i nær fremtid ventes å få innvilget uføretrygd etter folketrygdloven, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging for å få utløst sin arbeidsevne.

Agenda skal være en trygg og god arena for vekst og utvikling og tilby arbeidsoppgaver som tilpasses det enkeltes evner.

Agenda skal utvikle ressurser hos arbeidstakerne gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver, samt tilrettelegge for utprøving i ordinært arbeidsliv for arbeidstakere som ønsker det.

Les mer om VTA

ARR

Arbeidsrettet rehabilitering

Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet. Målet med tiltaket er at deltaker skal forbli i arbeid eller kunne komme i arbeid.

For hvem?

Arbeidsrettet rehabilitering kan tilbys sykmeldte arbeidstakere og personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid

Hva kan vi tilby?

Individuelle veiledningssamtaler
Kartlegging av nåsituasjon
Kontakt og samarbeid med arbeidsgiver
Plan med mål og delmål
Fokus på styrker og muligheter i jobbsammenheng
Arbeidsplassvurdering
Motivasjon og mestringsaktiviteter
Arbeidsutprøving hos nåværende eller ny arbeidsgiver
Generell opptrening og funksjonsfremmende trening
Opplæring og trening i sosial mestring
Livsstils- og kostholdsveiledning

Du kan lese mer om ARR her

NOA

Norskkurs med arbeidspraksis

Norskkurs med arbeidspraksis er et kurs for å øke norskferdigheter og kunnskap om arbeidslivet. Dette gjennom opplæring i norsk og arbeidsmarked, samt arbeidspraksis. Målgruppen for kurset er innvandrere med lave norskferdigheter, og liten erfaring med norsk arbeidsliv.

Hva kan vi tilby?
Individuell tilnærming
Tilpasset norskopplæring
Interessekartlegging og avklaring av jobbønske
Kunnskap om norsk arbeidsliv
Arbeidspraksis
Utarbeide og oppdatere CV
Jobbsøking og intervjutrening

Plattform 1

Plattform 1 er et åpent kontakt- og aktivitetstilbud til mennesker i rehabilitering og drives av Agenda As på oppdrag fra enhet Rus og psykiatri i Narvik kommune.

Gjennom samhandling og spennende aktiviteter ønsker vi å skape glede, mestring og motivasjon. Dette i en trygg atmosfære der respekt og toleranse er viktige faktorer.

Plattform1 skal være et springbrett, bidra til personlig vekst og utvikling og har nulltoleranse for rus.

Vi ønsker å fremme et åpent og pulserende hus. Med mange flotte samarbeidspartnere sikrer vi en stadig flyt av nye mennesker som er med på å gi oss et bredt og viktig tilbud.

Plattform 1 holder til i Kongensgate 37, inngang Kommunegata (Parkhallene) i Narvik og har åpent alle hverdager mellom kl 10:00 – 14:00.

Kontakt:

Plattform 1Heidi Torjussen Myrvangheiditm@dinagenda.no
+47 416 85 680

Plattform 1Tina Fagerjord Raunholmtinafr@dinagenda.no
+47 404 37 660