Verdiskapende

inkluderende

og lærende.

Verdiskapende

inkluderende

og lærende.

Verdiskapende,
inkluderende
og lærende.

Tiltaksplasser

Ansatte

VTA-Ansatte

Arbeid og kompetanse

Agenda er en innovativ  arbeids- og inkluderingsbedrift, etablert i 1994 med historie tilbake til 1972. Vi er ca. 80 ansatte og over 100 mennesker deltar årlig i våre programmer og kurs.

Vårt formål å være best på arbeidsinkludering i vår region. Som arbeids- og inkluderingsbedrift er vår viktigste oppgave å bidra til at alle, som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet, kommer tilbake i jobb. Arbeid gir individuell frihet, økonomisk trygghet og muligheten til å realisere sitt potensial.

Som arbeids- og inkluderingsbedrift har vi en omfattende kurs- og opplæringsvirksomhet som også er tett knyttet opp mot våre mange produksjonsområder. Vi innehar bred markedskompetanse og har et godt samarbeid med det private og offentlige næringslivet i regionen.

Produksjon og salg av ulike produkter og tjenester er sentrale virkemidler i vårt inkluderingsarbeid.

Agenda samarbeider med NAV der den enkeltes forutsetninger og muligheter mot arbeidslivet står sentralt. Vi er medlem i bransjeforeningen Arbeid og inkludering i NHO Service og i Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL). Det gir oss tilgang til et stort nasjonalt nettverk samt mange kompetansehevende tilbud. Vi formidler arbeids- kraft både til privat og offentlig sektor.

AFT
Arbeidsforberedende trening

Arbeidsforberedende trening er et tiltak for deg som har behov for å prøve ut arbeidsevnen din i et individuelt tilpasset og til- rettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase før du går over i arbeids- trening hos en bedrift i ordinært arbeidsliv.

Hva har vi?
• Lokaler tilpasset våre tilbud
• Kursrom med tilgang til data, både for fellesundervisning og egenarbeid
• Tilrettelagte arbeidsarena internt
• Godt samarbeid med næringslivet
• Veiledere med ulik kompetanse og lang erfaring

Hva kan vi tilby?
• Kartlegging og veiledning i karrierekompetanse
• Yrkeskartlegging
• Karriereveiledning
• Avklaring av arbeidsevne
• Veiledning med fokus på motivasjon og mestring
• Forberedelse til utdanning
• Kvalifisering mot jobb
• Tett oppfølging
• Helhetlig fokus
• Individuelt tilpasset plan for den enkelte
• Arbeidspraksis internt og eksternt
• Jobbsmak
• Jobbmatch mot ordinært arbeidsliv

Du kan lese mer om arbeidsforberedende trening her

VTA
Varig Tilrettelagt Arbeid

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er rettet mot personer som mottar eller i nær fremtid ventes å få innvilget uføretrygd etter folketrygdloven, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging for å få utløst sin arbeidsevne.

Agenda skal være en trygg og god arena for vekst og utvikling og tilby arbeidsoppgaver som tilpasses det enkeltes evner.

Agenda skal utvikle ressurser hos arbeidstakerne gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver, samt tilrettelegge for utprøving i ordinært arbeidsliv for arbeidstakere som ønsker det.

Les mer om VTA

Plattform 1

Plattform 1 er et åpent kontakt- og aktivitetstilbud til mennesker i rehabilitering og drives av Agenda As på oppdrag fra enhet Rus og psykiatri i Narvik kommune.

Gjennom samhandling og spennende aktiviteter ønsker vi å skape glede, mestring og motivasjon. Dette i en trygg atmosfære der respekt og toleranse er viktige faktorer.

Plattform1 skal være et springbrett, bidra til personlig vekst og utvikling og har nulltoleranse for rus.

Vi ønsker å fremme et åpent og pulserende hus. Med mange flotte samarbeidspartnere sikrer vi en stadig flyt av nye mennesker som er med på å gi oss et bredt og viktig tilbud.

Plattform 1 holder til i Kongensgate 37, inngang Kommunegata (Parkhallene) i Narvik og har åpent alle hverdager mellom kl 10:00 – 14:00.

Kontakt:

Plattform 1Heidi Torjussen Myrvangheiditm@dinagenda.no
+47 416 85 680

Plattform 1Oddmund Skogstadoddmunds@dinagenda.no
+47 918 99 963