Verdiskapende

inkluderende

og lærende.

Verdiskapende

inkluderende

og lærende.

Verdiskapende,
inkluderende
og lærende.

Tiltaksplasser

Ansatte

VTA-Ansatte

Arbeid og kompetanse

Agenda er en innovativ  arbeids- og inkluderingsbedrift, etablert i 1994 med historie tilbake til 1972. Vi er ca. 80 ansatte og over 100 mennesker deltar årlig i våre programmer og kurs.

Vårt formål å være best på arbeidsinkludering i vår region. Som arbeids- og inkluderingsbedrift er vår viktigste oppgave å bidra til at alle, som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet, kommer tilbake i jobb. Arbeid gir individuell frihet, økonomisk trygghet og muligheten til å realisere sitt potensial.

Som arbeids- og inkluderingsbedrift har vi en omfattende kurs- og opplæringsvirksomhet som også er tett knyttet opp mot våre mange produksjonsområder. Vi innehar bred markedskompetanse og har et godt samarbeid med det private og offentlige næringslivet i regionen.

Produksjon og salg av ulike produkter og tjenester er sentrale virkemidler i vårt inkluderingsarbeid.

Agenda samarbeider med NAV der den enkeltes forutsetninger og muligheter mot arbeidslivet står sentralt. Vi er medlem i bransjeforeningen Arbeid og inkludering i NHO Service og i Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL). Det gir oss tilgang til et stort nasjonalt nettverk samt mange kompetansehevende tilbud. Vi formidler arbeids- kraft både til privat og offentlig sektor.

AFT
Arbeidsforberedende trening

Arbeidsforberedende trening er et tiltak for deg som har behov for å prøve ut arbeidsevnen din i et individuelt tilpasset og til- rettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase før du går over i arbeids- trening hos en bedrift i ordinært arbeidsliv.

Hva har vi?
• Lokaler tilpasset våre tilbud
• Kursrom med tilgang til data, både for fellesundervisning og egenarbeid
• Tilrettelagte arbeidsarena internt
• Godt samarbeid med næringslivet
• Veiledere med ulik kompetanse og lang erfaring

 Hva kan vi tilby?
• Kartlegging og veiledning i karrierekompetanse
• Yrkeskartlegging
• Karriereveiledning
• Avklaring av arbeidsevne
• Veiledning med fokus på motivasjon og mestring
• Forberedelse til utdanning
• Kvalifisering mot jobb
• Tett oppfølging
• Helhetlig fokus
• Individuelt tilpasset plan for den enkelte
• Arbeidspraksis internt og eksternt
• Jobbsmak
• Jobbmatch mot ordinært arbeidsliv

Du kan lese mer om arbeidsforberedende trening her

VTA
Varig Tilrettelagt Arbeid

Varig tilrettelagt arbeid skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Produksjonen og arbeidsoppgavene er et hjelpemiddel for vår egentlige oppgave; å utvikle ressurser hos mennesker. Vi gir de som har begrensninger i arbeidsevne og jobbvalg, en mulighet til å leve et aktivt yrkesliv. Våre interne produksjonsområder er arbeidsarena for deltakere i VTA-tiltaket.

Siden høsten 2013 har Agenda samarbeidet med AMFI Narvik, hvor målet er tilknytning og inkludering i arbeidslivet. På ulike arenaer får arbeidstakere som uttrykker et ønske om å prøve seg i ordinært arbeidsliv et tilbud om dette så snart de er klare for det. En av disse arenaene er Amfi Service, en underavdeling til Agendas produksjon og hovedsakelig et tilbud til ansatte i tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Amfi Service utfører arbeidsoppgaver på senteret i nært samarbeid med senterledelsen og butikkene.

Les mer om VTA her

Plattform 1

Plattform 1 er et åpent kontakt- og aktivitetstilbud til mennesker i rehabilitering og drives av Agenda As på oppdrag fra enhet Rus og psykiatri i Narvik kommune.

Gjennom samhandling og spennende aktiviteter ønsker vi å skape glede, mestring og motivasjon. Dette i en trygg atmosfære der respekt og toleranse er viktige faktorer.

Plattform1 skal være et springbrett, bidra til personlig vekst og utvikling og har nulltoleranse for rus.

Vi ønsker å fremme et åpent og pulserende hus. Med mange flotte samarbeidspartnere sikrer vi en stadig flyt av nye mennesker som er med på å gi oss et bredt og viktig tilbud.

Plattform 1 holder til i Kongensgate 37, inngang Kommunegata (Parkhallene) i Narvik og har åpent alle hverdager mellom kl 10:00 – 14:00.

Kontakt:

Plattform 1Heidi Torjussen Myrvangheiditm@dinagenda.no
+47 416 85 680

Plattform 1Oddmund Skogstadoddmunds@dinagenda.no
+47 918 99 963