Arbeidssøker

Bedriftstjenester

For nav

Ekspertbistand

Veileder
Lisbeth Schjederuplisbeths@dinagenda.no
+47 970 32 057

Veileder
Tine Weisnertinew@dinagenda.no
+47 913 65 318

Ta kontakt med oss
eller NAV Arbeidslivssenter
for en uforpliktende samtale.

Ekspertbistand er en del av den nye IA-avtalen og skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen.

Ekspertbistand kan være aktuelt når:

En arbeidstaker har lange og/eller hyppige fravær.

Sykefraværet ikke løses gjennom arbeidsgivers
ordinære sykefraværsoppfølging.

Situasjonen oppleves låst; behandling, tilrettelegging og/eller andre støtteordninger fra NAV ikke fører til løsning.

Under eller mellom sykemeldingsperioder.
Arbeidstaker, arbeidsgiver og NAV skal være enige
om at ekspertbistand er et hensiktsmessig tiltak.

Agenda:

Agenda kan bistå arbeidstaker og arbeidsgiver i en
arbeidssituasjon som kan eller har medført
sykefravær.

Bistå med å se nye muligheter, alternativt andre
arbeidsoppgaver eller -arenaer.

Bistå i saker hvor det er uenighet eller opplevelse av uenighet.

Agenda har ergoterapeut som kan gjennomføre
arbeidsplassvurdering og tilrettelegging: Fysisk,
ergonomisk, psykososial og organisatorisk vurdering av arbeidsplassen.

Gi bistand og støtte i samhandlingen mellom
arbeidstaker og arbeidsgiver herunder foreslå tiltak som bidrar til økt arbeidsdeltakelse.

Hvordan kan et forløp se ut?

Ansatt og arbeidsgiver er enige om at Ekspertbistand er hensiktsmessig.

Arbeidsgiver tar kontakt med NAV Arbeidslivs-senter for godkjenning av vilkårene for søknad om tilskudd. Arbeidsgiver søker om Ekspertbistand gjennom Altinn

Oppstartsmøte med arbeidstaker, arbeidsgiver og
Agenda for avklaring av innhold, roller, forventninger og målet for Ekspertbistanden og samarbeidet.

Karriereveiledning og kartlegging av nåsituasjon sett opp mot ønsket situasjon.

Arbeidsplassvurdering ved behov. Kartlegging av
arbeidstakers fungering sett opp mot arbeidsplassens krav og forventninger.

Oppsummering og evaluering med arbeidsgiver,
arbeidstaker og Agenda. Forslag til videre tiltak som skal gjøre arbeidstaker i stand til å utføre arbeidet sitt, gjøre andre arbeidsoppgaver eller utføre annet type arbeid hos annen bedrift.

Utarbeidelse av rapport som gjennomgås med
arbeidstaker. Rapporten sendes arbeidsgiver med
kopi til NAV lokalt.

Arbeidsgiver søker om refusjon av utgifter knyttet til bruk av Ekspertbistand.

Agenda fokuserer på en helhetlig tilnærming og opptrer som en nøytral og støttende part for arbeidstaker og arbeidsgiver. Vi har lang erfaring innen arbeidsinkludering, i nærvær- og sykefraværsoppfølging for å inne gode løsninger for arbeid. En viktig del av vårt arbeid er å veilede og gjøre mennesker bevisst deres styrker og ressurser, bidra til endring og fremme mestring og arbeidsglede. Våre ansatte jobber tverrfaglig og har kompetanse innen et bredt spekter av fagområder:

karriereveiledning, opplæring, ergonomi, fysisk og psykisk helse, arbeidsmarked og teamutvikling.